Privacitat

1 – Responsable del tractament de dades de caràcter personal

CALAPILAR 2018, S.L. informa als seus usuaris de la web i clients sobre la política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser tractades per la navegació i/o contractació dels serveis.

En aquest sentit, CALAPILAR 2018 S.L.. amb NIF B55310460, adreça física a Carrer Pont Major, 124 – 17007 de Girona,  número de telèfon 972 21 28 61 i correu electrònic: calapilar@restaurantcalapilar.com com a responsable del tractament: garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

2 – Finalitats i legitimació

CALAPILAR 2018, S.L. té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web i als seus clients sobre el tractament de dades de caràcter personal que pugui portar-se a terme, ja sigui mitjançant correu electrònic, contacte telefònic i/o presencial. En aquest sentit CALAPILAR 2018, S.L., serà considerada com a responsable de les dades personals tractades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

CALAPILAR 2018, S.L. informa als usuaris i clients que la finalitat del tractament contempla: l’atenció de sol•licituds realitzades pels usuaris i clients, la prestació de productes i serveis contractats, la finalitat concreta pel que ens ha donat les seves dades; així com procediments de gestions comptables i administratives necessàries per executar el producte o servei.

Legitimació:
– Consentiment: en iniciar relació contractual o comercial; en enviar dades per una finalitat concreta.
– Execució de contracte: en gestionar el producte o servei.
– Compliment d’una obligació legal: en el seu cas.

 

3 – Cessió de dades a tercers

CALAPILAR 2018, S.L. informa als seus usuaris i clients que les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte per compliment de contracte i/o per obligació legal. No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

4 – Drets

En relació als drets indicats seguidament, podrà exercir-los enviant una comunicació al correu calapilar@restaurantcalapilar.com o a través de l’adreça física: Carrer Pont Major, 124 – 17007 Girona, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.

  • D’accés: dret a sol•licitar en qualsevol moment la confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals, a que li facilitin la informació sobre dites dades i els seu tractament, i a obtenir una còpia de les mateixes.
  • De rectificació: dret a sol•licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin.
  • De cancel•lació o supressió – també dret a l’oblit: dret a sol•licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que es podran seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable. La desindexació dels enllaços que relacionen dades personals, forma part del dret a l’oblit.
  • D’oposició: dret que permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No es podrà atendre al seu dret únicament quan es tractin les seves dades personals per motius legítims imperiosos pel tractament o per la formulació , exercici o defensa de reclamacions.
  • De limitació del tractament: dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que es poden seguir emmagatzemant, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:
   • Que impguni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.
   • Que el tractament sigui i•lícit i s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol•liciti la limitació del seu ús.
   • Que ja no es necessitin les dades per a les finalitats del tractament, però es necessitin per a la formulació , exercici o defensa de reclamacions.
   • Que s’hagi oposat al tractament o demanat la seva cancel•lació, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus.
  • A la portabilitat: dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
  • A reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD): pel cas que no atenguem elsseus drets, pot presentar una reclamació davant l’AEPD, les dades de la qual pot consultar al seu web : https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf o al seu domicili C/Jorge Juan, 6 28001- Madrid.

 

Sobre els drets, cal destacar:

 • Que la còpia de les seves dades personals serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius.
 • Que se li pot requerir més informació necessària per gestionar la seva sol·licitud.

 

5 – Terminis de conservació

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de cancel•lació/supressió, i, posteriorment, es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Finalment, destacar que no es preveu la creació de perfils a través de decisions automatitzades.